Spring til indhold

Rammebetingelser og barrierer

Den reelle markedsbarriere for danske eksportører til Ukraine er det tunge bureaukrati, der indebærer ukrainske certificeringer af produkterne og et tungt toldsystem. Økonomiske reformer er nu øverst på den politiske dagsorden i Ukraine og afbureaukratisering er et hovedelement. Derfor er der håb om, at fremtiden vil indbringe færre barrierer for danske eksportører og investorer. Eksempelvis har man i 2010 afskaffet de obligatoriske ukrainske certificeringer af fødevarer

Told og afgifter

Ukraine blev i maj 2008 medlem af WTO, en aftale der senest en måned senere skulle være ratificeret. Den lange proces medførte det positive, at de gennemsnitlige tariffer faldt til et WTO niveau. WTO aftalen forpligter gennemsnitlige tariffer for landbrugsprodukter på 10.66% og 4.95% for industriprodukter. Dog er der stadig meget høje importafgifter på enkelte varer som fersk kød , sukker oa., hvor man søger at beskytte hjemmeindustrien. Ukraine mangler især at tilpasse sine toldprocedure herunder al papirdokumentationen, der er ekstremt bureaukratisk og en stor handelshindring.

Tolddeklarering af en vare kan være en meget langsommelig proces, der ikke er blevet mere smidig af et omfattende kontrolapparat, der er etableret for at modvirke korruption. Til gengæld er smugleriet blevet begrænset til gavn for lovlydige importører. Indførsel af maskiner o.l. til produktionsformål er undtaget for told og moms. Ændringer af praksis er hyppige, og det tilrådes at samarbejde med en certificeret importør i Ukraine med kendskab til procedurerne ved toldbehandlingen. Toldlovene har dog set en vis harmonisering med internationale standarter indenfor bl.a. vareklassificering, og arbitrær fastsættelse af grundlaget for toldberegning er mindre udbredt end før.

Skatte- og afgiftssystemet er omfattende og kompliceret, og det anbefales kraftigt, at virksomheder, der vil gøre forretninger i Ukraine, søger bistand på dette område. Et indgående kendskab til bestemmelserne kan ofte betale sig, idet det ved aktivitet i Ukraine giver mulighed for fuldt legalt at benytte sig af de for erhvervslivet gunstigste dele af lovgivningen. Myndighederne har på alle områder traditionelt en lav tolerance, hvorfor det kan anbefales at sætte sig ind i reglerne for f.eks. brandsikkerhed og sanitære forhold og følge dem.

På nedenstående link kan man som eksportør selv slå toldafgiften op samt få yderligere nyttig information vedr. importkrav; f.eks. dokumentationskrav.

www.europa.eu

 

Importregler

Ukraine blev i maj 2008 medlem af WTO og skal følge fælles importregler. Men pt. eksisterer ukrainske certificeringsregler stadig, og gælder for hovedparten af de varer der importeres ind i Ukraine.

Ukraine benytter sig, ligesom Rusland, af de såkaldte GOST certifikater samt ordinære konformitets- og hygiejnecertifikater. Men Ukraine er nu forpligtet til at harmonisere sine certificeringer med WTO standarder som følge af WTO-medlemsskabet. Men pt. er lidt sket, og danske eksportører bør forvente at møde et tungt og besværligt certificeringssystem i de næste par år. 

Ikke alle men langt overvejende andel af varer kræver ved indførsel til Ukraine GOST certificering. Der kan certificeres på tre forskellige grundlag:
 

GOST – projektcertifikat

Denne form for produktcertifikat henvender sig, som navnet antyder, til firmaer, der leverer projekter til det ukrainske marked. Hele projektet certificeres som en helhed. Da prisen på et projektcertifikat ligger meget tæt op af et produktcertifikat, har førstnævnte kun berettigelse, hvor projektet har et vist omfang. Projektcertifikatet gælder kun for et projekt, og kan altså ikke genanvendes. GOST-projektcertifikat er den certificeringsform, der tager mindst tid at gennemføre.
 

GOST – produktcertifikat

Produktcertifikatet retter sig mod virksomheder, der har gentagen salg af samme produkt til Ukraine – gerne konsumentvarer eller mindre industrivarer. For at blive tildelt certifikatet, skal der ansøges hos én af de statslige certificeringskommisioner – eller gennem vestlig/ukrainsk firma, der har tilladelse til at lave certificering. Det er tit nødvendigt at få lavet produktanalyse på et godkendt ukrainsk laboratorium.
Der kan ansøges om produktcertifikat med en gyldighed i op til 3 år. Prisen afhænger af perioden. Normalt tager GOST produktcertificering omkring 4 måneder.
 

GOST – produktgruppecertifikat

Den tredje og sidste kategori af GOST certifikater favner hele grupper af produkter. Firmaer med en meget homogen produktportefølje vil derfor kunne nøjes med ét certifikat. Desværre er proceduren for at opnå produktgruppecertifikater den længste og mest bureaukratiske af de tre.
Ligesom i forbindelse med produktcertifikater kan laboratorietest blive nødvendige. Instanserne ved de ukrainske myndigheder er de samme.

 

Patent, varemærker og rettigheder

Ligesom på mange andre kommercielle juridiske områder er Ukraine i en transitionsproces og nærmer sig mere og mere den praksis som danske virksomheder kender fra dansk og international praksis. Generelt kan man sige at lovgivningen er til stede, og at den i store træk efterfølges med undtagelse af software, musik film mm, som i stor stil kopieres. Men lovgivningen ligner i stigende grad international ret på området. Ukraines internationale forpligtelser går tilbage til 1970, hvor man indgik i den første aftale, som siden hen er fulgt efter med underskrivningen af de aftaler, som har efterfulgt juridisk set indenfor dette område. Ukraines indtrædelse i WTO har ligeledes understreget landets holdning.

Det er ambassadens vurdering, at hovedparten af det ukrainske markeds aktører respekterer gængse regler og normer vedrørende patent, varemærke og rettigheder. Dog har udenlandske virksomheder herunder danske oplevet at ukrainske myndigheder ikke kontrollerer, om virksomhederne, der ansøger om at få deres produkt godkendt til det ukrainske marked, har overholdt patent- og varemærkelovgivningen. For eksempel vil man også godkende et medicinalprodukt ud fra dets vareindhold, blot såfremt et andet firma tidligere har fået et lignede produkt godkendt uden at tage hensyn til, at produkt nr. 2 evt. strider imod patentlovgivningen. Derudover mener flere af erhvervsorganisationerne at lovgivningen på området er for slap, når det gælder retsforfølgelse af lovovertrædere af ’Intellectual Property rights’.

Den ukrainske lovgivning giver mulighed for at tage patent, få registreret sit varemærke, sit domænenavn. Firmaer, der allerede har fået registreret sit varemærke, kan få domænenavnet med endelse ua. Indtil da kan man kun registrere et domænenavn med endelsen com.ua. De fleste firmaer vælger at bruge et specialiseret konsulentfirma eller advokatkontor. Ikke kun som følge af reglen om at udenlandske ansøgere er påkrævet at gøre dette via en autoriseret jurist/advokat, men også pga. den tunge bureaukratiske proces. Man skal i tid beregne op til 6 måneder. Dertil skal selvfølgelig tillægges nogle officielle gebyrer samt de konsulenttimer, som firmaet eller den autoriseret jurist der håndterer processen, vil tage. Her kan man med fordel aftale et fast beløb og ofte ud fra ’no cure no pay’. Det samlede beløb er efter ambassadens erfaring i størrelsesordnen på ca. DKK 8000, heraf er ca. DKK 2000 de officielle gebyrer.

Ambassaden anbefaler den enkelte virksomhed at følge egen politik og strategi på området samt selvfølgelig ukrainsk lov. Ukrainske såvel som udenlandske virksomheder registrerer for eksempel domænenavn mere og mere. Derudover vil der ofte være krav om registrering af varemærke, når et produkt skal afsættes på det ukrainske marked. Den stigende professionalisering af markedet stiller krav til aktørerne, og respekt samt beskyttelse af produktet opnås også på det ukrainske marked via patent, registrering af varemærke og domæne.

 

Mere om handelsbarrierer

The Trade Councils hjemmeside kan du læse mere generel information om handelsbarrierer.

Eksportteknisk rådgivning

Find kontaktoplysninger og information om eksportteknisk rådgivning på The Trade Councils hjemmeside.

Markedsinformation

Find links til markeds- og sektorrapporter, tal og analyser samt nyhedsbreve på thetradecouncil.dk.