Spring til indhold

Visum efter EU-reglerne

Udstedelse af visum til familiemedlemmer til personer omfattet af EU-rettens fri bevægelighed.

Familiemedlemmer til en EU/EØS-statsborger eller til en statsborger fra Schweiz, som benytter retten til fri bevægelighed i Danmark, har ret til at få en visumansøgning behandlet efter EU-reglerne.

Visumansøgningen behandles uden opkrævning af gebyr og efter en hasteprocedure, der kun undtagelsesvis må vare længere end 15 dage. Desuden stilles der ikke krav om dokumentation for rejsesygeforsikring på repræsentationen i forbindelse med indgivelse af en sådan visumansøgning, ligesom udstedelsen af visum ikke vil blive betinget af, at visumansøgeren er i besiddelse af de nødvendige midler til opholdet her i landet.

Der gives som udgangspunkt visum til ansøgeren, medmindre den pågældende udgør en trussel for den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed.

Endvidere har familiemedlemmer til en dansk statsborger, der udnytter eller som har udnyttet retten til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, og som i den forbindelse har etableret et reelt og faktisk ophold i landet, ret til at få visumansøgningen behandlet efter EU-reglerne.

Det betyder, at visumansøgningen behandles uden opkrævning af gebyr og efter en hasteprocedure, jf. beskrivelsen ovenfor.

Følgende familiemedlemmer til en EU/EØS-statsborger eller til en statsborger fra Schweiz, som udnytter retten til fri bevægelighed i Danmark, eller til en dansk statsborger, som udnytter eller som har udnyttet sin ret til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, har som udgangspunkt ret til at få en ansøgning om visum behandlet efter EU-reglerne:

  • ægtefælle
  • registreret partner
  • fast samlever over 18 år
  • direkte efterkommere under 21 år (det vil sige børn, børnebørn, osv.) af EU/EØS- statsborgeren/den schweiziske statsborger/den danske statsborger eller af ægtefællen/den registrerede partner/den faste samlever
  • direkte efterkommere over 21 år (det vil sige børn, børnebørn, osv.) af EU/EØS-statsborgeren/den schweiziske statsborger/den danske statsborger eller af ægtefællen/den registrerede partner/den faste samlever, som forsørges af EU/EØS-statsborgeren/den schweiziske statsborger/den danske statsborger eller af ægtefællen/den registrerede partner/den faste samlever
  • slægtninge i opstigende linje (det vil sige forældre, bedsteforældre, osv.) til EU/EØS-statsborgeren/den schweiziske statsborger/den danske statsborger eller til ægtefællen/den registrerede partner/den faste samlever, der forsørges af EU/EØS-statsborgeren/den schweiziske statsborger/den danske statsborger eller af ægtefællen/den registrerede partner/den faste samlever
  • andre familiemedlemmer (det vil sige søskende, fætre, kusiner m.v.), hvis de i det land, de ankommer fra, forsørges af EU/EØS-statsborgeren/den schweiziske statsborger/den danske statsborger eller er optaget i dennes husstand
  • andre familiemedlemmer (det vil sige søskende, fætre, kusiner m.v.) hvis alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at EU/EØS-statsborgeren/den schweiziske statsborger/den danske statsborger personligt plejer de pågældende

Det forhold, at et familiemedlem til en EU/EØS-statsborger, en schweizisk statsborger eller til en dansk statsborger gives visum efter EU-reglerne, medfører ikke, at den pågældende i tilfælde af indgivelse af en ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne automatisk opfylder betingelserne herfor. Dette vil bero på statsforvaltningernes eller Udlændingeservices selvstændige vurdering af, om de konkrete betingelser for familiesammenføring er opfyldt.