Spring til indhold

Danmark og Ukraine underskrev en protokol om undgåelse af dobbeltbeskatning

03.02.2021  15:16

 

I går underskrev Ambasadør Ole Egberg Mikkelsen sammen med Ukraines finansminister Sergii Marchenko protokollen om ændringer til konventionen mellem Ukraines regering og regeringen for Kongeriget Danmark om undgåelse af dobbeltbeskatning og forebyggelse af skatteunddragelse mht. indkomst- og ejendomsskat.

Ændringsprotokollen indebærer ændring af den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ukraine på følgende punkter:

Efter bestemmelsen om udbytter kan kildestaten beskatte udbytter med 5 pct., hvis den retmæssige ejer af udbyttet er et (moder)selskab, der ejer mindst 25 pct. af kapitalen i det (datter)selskab, der betaler udbyttet. Med ændringsprotokollen indføres i bestemmelsen en yderligere betingelse om, at ejerkravet på mindst 25 pct. skal være opfyldt i en uafbrudt periode på 365 dage. Kildestaten vil desuden ikke længere kunne beskatte udbytter, der udloddes til et pensionsinstitut, der er hjemmehørende i det andet land. I øvrige tilfælde vil udbytter, som hidtil, højst kunne beskattes med 15 pct. i kildestaten. 

Bestemmelsen om royalties ændres, således at definitionen af royalties udvides, mens kildeskatteskattesatsen nedsættes fra 10 til 5 pct.  

Herudover ophæves den særlige bestemmelse vedr. gæstestuderende, der indebærer særlige skattefordele for studerende og praktikanter, som opholder sig og udfører arbejde i den anden stat i uddannelsesøjemed. Fremover vil sådanne skatteydere blive beskattet efter samme vilkår, som gælder for øvrige personer i opholdslandet.

Endelig opdateres dobbeltbeskatningsoverenskomsten til de seneste internationale standarder. Det gælder fx ved indsættelse af en såkaldt ”LOB”-bestemmelse (Limitation on Benefits). LOB-bestemmelsen indebærer, at der i visse tilfælde ikke skal gives fordele efter overenskomsten, hvis opnåelsen af denne fordel var et af hovedformålene med et arrangement eller en transaktion. 

Ændringsprotokollen skal nu ratificeres i begge lande med henblik på, at protokollen kan få virkning. I Danmark sker ratifikation via Folketingets tiltrædelse ved lov.